DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

TT Tên luận văn Tác giả Ghi chú

1

Nghiên cứu sự biến động thành phần và số lượng thực vật nôi trong các mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh

Nguyễn Thị Thanh Thảo

2

Khả năng hấp thụ ammonia của zeolite trong môi trường ao nuôi thủy sản

Nguyễn Lê Hoàng Yến

3

Bước đầu nghiên cứu về vi-rút gây bệnh đầu vàng trên tôm Sú (Penaeus monodon) ở Đồng Bằng sông Cửu Long

Nguyễn Minh Hậu

4

Tìm hiểu sự phân bố và khả năng nuôi sinh khối Copepoda Microsetella norvegia

Nguyễn Thị Kim Liên

5

Nghiên cứu sự biến động các yếu tố môi trường và sự tích lũy đạm lân trong ao nuôi Tôm sú thâm canh ở Vĩnh Châu- Sóc Trăng

Tạ Văn Phương