TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ

Nuôi thủy sản nước lợ, mặn:

   Kỹ thuật sản xuất giống tôm sú

   Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh

   Kỹ thuật sản xuất giống cua biển

   Kỹ thuật sản xuất giống ghẹ xanh

   Kỹ thuật thuần dưỡng tôm sú giống

   Kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh

   Kỹ thuật nuôi tôm sú – lúa luân canh

   Kỹ thuật nuôi tôm sú sinh thái kết hợp với rừng ngập mặn

   Kỹ thuật nuôi cua lột thâm canh trên hể thống bể tuần hoàn

   Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh

   Kỹ thuật nuôi thủy sản nước lợ bền vững

Nuôi thủy sản nước ngọt:

   Kỹ thuật sản xuất giống cá tra

   Kỹ thuật sản xuất giống các loài cá đồng

   Kỹ thuật nuôi cá tra thâm canh

   Kỹ thuật nuôi cá đồng

   Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

Nuôi thức ăn tự nhiên:

   Kỹ thuật nuôi Artemia

   Kỹ thuật nuôi vi tảo và luân trùng

Môi trường và nguồn lợi thủy sinh vật:

   Kỹ thuật quản lý và phân tích môi trường nước

   Phương pháp phân tích động thực vật thủy sinh

   Phương pháp đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản:

   Tập huấn cơ bản về dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

   Tập huấn nâng cao về dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Bệnh học thủy sản:

   Xét nghiệm WSSV trên tôm sú bằng kỹ thuật PCR

   Xét nghiệm đồng thời YHV và GAV trên tôm sú bằng kỹ thuật mRT-PCR

   Chẩn đoán bệnh ở cá tra bằng kỹ thuật mô bệnh học

   Chẩn đoán bệnh ở tôm sú và tôm càng xanh bằng kỹ thuật mô bệnh học

   Phân lập và định danh vi khuẩn Vibrio gây bệnh ở tôm cá bằng phương pháp sinh hóa

   Phân lập và định danh vi khuẩn Aeromonas gây bệnh ở tôm cá bằng phương pháp sinh hóa

   Phân lập và định danh vi khuẩn Edwardsiella gây bệnh cá da trơn bằng KIT API

   Xác định ký sinh trùng trên tôm và cá da trơn

   Phương pháp lập kháng sinh đồ và xác định MIC

   Kỹ thuật chẩn đoán các bệnh thường gặp trên tôm sú

   Kỹ thuật chẩn đoán các bệnh thường gặp trên cá tra

Xây dựng, thực hiện và đánh giá dự án:

   Phương pháp xây dựng, thực hiện và đánh giá dự án thủy sản