DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Khoa Thủy sản - Đại học Cần Thơ

Dịch vụ phân tích mẫu ở các phòng thí nghiệm

 

Phòng thí nghiệm 
Phân tích chất lượng nước

Khảo nghiệm thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phảm nuôi thủy sản
Tư vấn nuôi trồng thủy sản
Hướng dẫn tham quan nghiên cứu về nuôi thủy sản ở ĐBSCL
Cung cấp sản phẩm

Phòng thí nghiệm 
sinh lý động vật thủy sản

 

Phòng thí nghiệm 
Thức ăn và dinh dưỡng thủy sản

 

Phòng thí nghiệm 
Độc tố và VSATTP thủy sản

Phòng thí nghiệm 
Bệnh học thủy sản