Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm bước đầu tìm hiểu về vi-rút gây bệnh đầu vàng ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). 1253 mẫu tôm sú bột được thu từ tháng 02/2003 đến tháng 04/2005. Kết quả xét nghiệm bằng kit IQ2000YHV/GAV cho thấy có 1.4% số mẫu phân tích nhiễm YHV và 17.3% nhiễm GAV. Trong khi đó kết quả xét nghiệm bằng kit IQ2000 WSSV cho thấy có 7.8 % số mẫu phân tích nhiễm WSSV. kết quả xét nghiệm MBV bằng phương pháp nhuộm Malachite green cho thấy có đến 39.4% số mẫu xét nghiệm nhiễm MBV. Tôm sú bột sản xuất tại các tỉnh ĐBSCL có tỉ lệ nhiễm YHV, WSSV, GAV và MBV cao hơn tôm giống nhập từ các tỉnh trung và nam Trung Bộ. 

Qua theo dõi biểu hiện của bệnh đầu vàng bằng cách thu mẫu định kỳ hàng tháng để xét nghiệm YHV và GAV trên 12 ao tôm sú nuôi công nghiệp, cho thấy đến hết tháng thứ nhất tôm ở các ao đều nhiễm GAV nhưng tôm vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên, những ao nhiễm YHV có thể bộc phát thành bệnh và chết đến 100% sau 2-4 ngày.

Trình tự axit nucleic khuếch đại bằng ba cặp mồi 2S033-2A036, 2S036-2A039 và 2S041-2A044 cho thấy, YHV nhiễm trên tôm sú nuôi ở ĐBSCL có tỉ lệ đồng dạng cao (³ 83%) với trình tự YHV nhiễm trên tôm thẻ chân trắng nuôi ở Thái Lan và trình tự YHV AYO52786.1 (ORF1b) và AF450644.1 (ORF3) trên ngân hàng gen. Tuy nhiên, trình tự axit nucleic khuếch đại bằng cặp mồi 2S042-Yall cho tỉ lệ đồng dạng giữa trình tự YHV nhiễm trên tôm sú nuôi ở ĐBSCL với trình tự YHV nhiễm trên tôm thẻ chân trắng nuôi ở Thái Lan chỉ là 70% và với trình tự YHV AF450644.1 rất thấp (39%).

Nguồn: Luận văn cao học

Tác giả: Nguyễn Minh Hậu, Lớp Cao học Nuôi trồng Thủy Sản khoá 9, Trường Đại Học Cần Thơ.