TT

Tên dự án, chương trình

Chủ trì

Cơ quan tài trợ

Thời gian thực hiện

Kết quả dự kiến đạt

 

2005

 

 

 

 

1

Nghiên cứu giải pháp cải thiện sự bền vững và an toàn trong nuôi tôm sú 

Nguyễn Thanh Phương

Chính phủ Bỉ và Việt Nam

1/2005-6/2006

Tình hình sử dụng thuốc, hóa chất trong nuôi tôm sú ở D(BSCL. Xây dựng quy trình phân tích dư lượng thuốc, hóa chất trong sản phẩm tôm thịt. Đánh giá ảnh hưởng của thuốc, hóa chất lên hoạt động sinh lý của tôm. Đánh giá sự thay đổi tính chất đất và nước khi chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tôm

 

2007

 

 

 

 

1

Phát triển kỹ thuật phân tích sinh hóa học nhằm hỗ trợ nghề nuôi trồng thủy sản bền vững ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Phương

Chính phủ Bỉ và Việt Nam

6/2007-6/2009