Nguồn tin: Lu. C. C., Tang. K. F. J., Kou. G. H., and Chen. S.N., 1995. Detection of Penaeus monodon type baculorvirus (MBV) infection penaeus monodon Fabricius by in situ. Journal of fish disease 18: 337-345.

Tóm tắt

Bằng kỹ thuật tạo dòng, sản xuất ra số lượng lớn đoạn ADN của MBV, và đoạn này được đánh dấu với dioxigenin. Đoạn ADN này dụng trong lai In situ để phát hiện MBV trên tôm sú. 

Đọc tiếp....

Nguồn tin: C S Wang, J S Chang, H H Shih and S N Chen, 2007. RT-PCR amplification and sequence analysis of extra small virus associated with white tail disease of Macrobrachium rosenbergii (de Man) cultured in Taiwan. Journal of Fish Diseases 2007, 30, 127-132.

Tóm tắt

Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) giống bị bệnh đục thân đã được báo cáo ở Đài Loan. Tác nhân gây bệnh được xác định là M. rosenbergii nodavirus (MrNV) và extra small virus (XSV), nhưng các báo cáo trước đây chỉ có sự xuất hiện của MrNV.

Đọc tiếp....

Nguồn tin: T. Kobayashi, M. Imai, Y. Ishitaka and Y. Kawaguchi. 2004. Histopathological studies of bacterial haemorrhagic ascites of ayu, Plecoglossus altivelis (Temminck & Schlegel). Journal of Fish Diseases 27: 451–457.

Năm 2003, cá được thu từ các ao nuôi ở Wakayama Prefecture và tác nhân gây bệnh được xác định là vi khuẩn Pseudomanas plecoglossicida bằng kỹ thuật ngưng kết trên lam với kháng thể P. plecoglossicida FPC941.

Đọc tiếp....

Nguồn tin: M. Divyagnaneswari, D. Christybapita and R. Dinakaran Michael. 2007. Enhancement of nonspecific immunity and disease resistance in Oreochromis mossambicus by Solanum trilobatum leaf fractions. Fish and Shellfish immunology 23: 249-259 (2007).

Tóm tắt

Sự ảnh hưởng của nước và hexan ly trích từ lá cây trên lên đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu và sức đề kháng bệnh của cá rôphi được xác định bằng cách tiêm chúng riêng lẽ vào cá rô phi ở các nồng độ 0, 4, 40 và 400mg/kg trọng lượng cá và được ghi nhận sau 2, 4, 6, 8 và 10 ngày

Đọc tiếp....

Nguồn tin: C-Y Hsieh, Z-B Wu, M-C Tung, CTu, S-P Lo, T-C Chang, C-D Chang, S-C Chen (Department of Veterinary Medicine, National Pingtung University of Science and Technology, Pingtung, Taiwan), Y-C Hsieh (Tainan Hsien Livestock Disease Control Center, Tainan, Taiwan), and S-S Tsai (National Animal Health Institute, Taipei, Taiwan)

Tóm tắt

Giữa tháng 1 và 3 năm 2006, bệnh đục thân được quan sát trên tôm càng xanh bột và giống ở các trại tôm và các ao ương tôm ở Kaohsiung và Pingtung của miền nam Đài Loan.

Đọc tiếp....