Nguồn tin: Bob Kennedya, M.N. Venugopala, Indrani Karunasagara and Iddya Karunasagar
aDepartment of Fishery Microbiology, Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, College of Fisheries, Mangalore - 575 002, India 
Received 29 November 2005; revised 12 September 2006; accepted 13 September 2006. Available online 22 September 2006.


Tóm tắt

Mục đích nghiên cứu nhằm hiểu rõ về phức hệ vi sinh vật (VSV) trong toàn chu kỳ nuôi của trại sản xuất giống Tôm Càng Xanh (Macrobrachium rosenbergii). Kết quả phân tích vi khuẩn (VK) và thủy lý hoá của mẫu nước, ấu trùng và Artemia khác nhau.

Tổng số VK có trong nước giếng khoan, nước biển và nguồn nước cấp từ 101- 105cfu/ml, số lượng vi khuẩn chiếm mật số cao hơn trong nước bể ương. Vi khuẩn Vibrio hiện diện khoảng 101 đến 103 cfu/ml. Vi khuẩn có trong mẫu ấu trùng từ 106 - 107cfu/10 ấu trùng. Vi khuẩn hiện diện trong Artemia nở là 4.9x104 đến 5.63 x 106 cfu/ml trong khi trứng artemia đã có 1.08 x 107 đến 2.09 x 109cfu/g. Vi khuẩn Vibrio hiện diện trong môi trường nước của bể nuôi khoảng 101 – 103 cfu/ml trong khi mật độ vi khuẩn có ở mẫu ấu trùng 102 – 104cfu/10 ấu trùng. Phần lớn loại vi khuẩn chiếm ưu thế là gram âm gồm các giống Aermonas spp., Pseudomonas spp., Vibrio spp. và Bacillus spp., và vi khuẩn gram dương không thành lập bào tử. Nghiên cứu này chỉ ra các kết quả nghiên cứu trên về phức hệ VSV trong hệ thống nuôi tôm càng xanh trong điều kiện bình thường. Số lượng và chất lượng hệ VSV trong hệ thống nuôi đã giúp chúng ta hiểu và định hướng được sự biến động của hệ VSV trong trại giống và đôi lúc chỉ ra sự bộc phát của bệnh dịch.

Người dịch: Dương Thị Mỹ Hận (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TT Ứng dụng & Chuyển giao Công nghệ Thủy sản, Khoa Thủy Sản, Đại học Cần Thơ.