Nguồn tin: Bruno Gomez-Gil a, Ana Roque a, James F. Turnbull (2000). The use and selection of probiotic bacteria for use in the culture of larval aquatic organisms.
a CIAD/Mazalán Unit for Aquaculture and Environmntal Management, AP 711, Mazatlán, Sinaoa Mexico CP 8200
bInstitute oa Aquaculture, University of Stirling, Stiling, FK9 4LA, Scotland, UK. Received 1 March 2000. Acepted 9 March, 2000.


Tóm tắt:

Nghiên cứu về vi sinh vật hữu ích trong nuôi trồng thuỷ sản còn đang ở trong giai đoạn mới mẻ và có rất nhiều vấn đề cần phải đầu tư.

Những dòng vi khuẩn cơ bản như Vibrio, Pseudomonas, Bacillus và vài dòng Lactobacilli đã được kiểm chứng và được xem như những dòng vi sinh hữu ích trên các đối tượng tôm, cua, nhuyễn thể và cá. Những thông tin sẵn có đã được tổng kết dựa vào những thí nghiệm có kết cấu qui mô nghiêm ngặt đã cho phép đánh giá một cách nghiêm chỉnh vấn đề này. Những thí nghiệm này chủ yếu được thử nghiệm trên ấu trùng cá và kết quả cho thấy tỉ lệ hao hụt giảm có ý nghĩa trong suốt quá trình ương. Hầu hết công việc mô tả trong bài viết này mô tả các thí nghiệm được thực hiện trong các trại nuôi thương mại nhiều hơn là các nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm kiểu mẫu và tập trung chính trên ương nuôi ấu trùng tôm.

Người dịch: Ths. Phạm Thị Tuyết Ngân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học Ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.