Nguồn tin: Diegane Ndong, Yu-Yuan Chen, Yu-Hung Lin, Baskaralingam Vaseeharan and Jiann-Chu Chen. 2007. The immune response of tilapia Oreochromis mossambicus and its susceptibility to Streptococcus iniae under stress in low and high temperatures. Fish & Shellfish Immunology, Volume 22(6): 686-694. (http://www.sciencedirect.com)

Tóm tắt

Cá rô phi Oreochromis mossambicus nuôi ở nhiệt độ 27oC và sau đó được bố trí ở các mức nhiệt độ là 19, 23, 27 (đối chứng), 31 và 35oC; sau khoảng thời gian từ 12-96 h cá được kiểm tra các phản ứng không đặc hiệu và phản ứng miễn dịch.

Tổng cộng leucocyte giảm đáng kể khi cá được giữ ở 19 và 23oC sau 48 và 96 giờ, và khi giữ ở 35oC từ 12-96 giờ. Tốc độ giải phóng Oxy họat hóa (respiratory burst) giảm đáng kể khi cá được chuyển đến nhiệt độ 19, 31 và 35oC trong thời gian từ 24-96 giờ. Ngược lại hoạt động thực bào (phagocytic activity) và chỉ số thực bào (phagocytic index) giảm rất rõ khi cá được chuyển đến nhiệt độ thấp (19 và 23oC) và nhiệt độ cao (31-35oC) trong thời gian từ 12-96 giờ. Hoạt tính lysozome giảm đáng kể khi cá được giữ ở nhiệt độ 19oC sau 12-96 giờ, nhưng tăng một cách có ý nghĩa khi chuyển đến nhiệt độ 31 và 35oC qua thời gian 48-96 giờ. ACH50 (Alternative Complement Pathway) giảm khi chuyển cá đến nhiệt độ 19 và 23 oC sau 12 giờ, nhưng tăng lên khi chuyển cá đến nhiệt độ 31 và 35oC sau 24 giờ. Trong một thí nghiệm khác, cá nuôi ở nhiệt độ 27 oC được tiêm Streptococcus iniae với liều lượng 1×107 CFU/cá và sau đó nuôi ở các điều kiện nhiệt độ là 19, 23, 27 (đối chứng), 31 và 35 oC. Sau 48-168 giờ, tỷ lệ tử vong của cá tiêm vi khuẩn S. iniae ở nhiệt độ 19 và 35 oC cao hơn rõ ràng những cá được giữ ở nhiệt độ 23, 27 và 31 oC. Kết quả cho thấy rằng chuyển cá rô phi O. mossambicus từ nhiệt độ 27 oC xuống nhiệt độ thấp (19 và 23 oC) và lên nhiệt độ cao (31 và 35 oC) làm giảm khả năng miễn dịch của cá. Hơn nữa, cá rô phi gặp stress khi thay đổi từ nhiệt độ 27 oC đến nhiệt độ 19 và 35 oC sẽ giảm khả năng đề kháng với vi khuẩn Streptococcus iniae.

Người dịch: Ngô Thị Thu Thảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Kỹ thuật nuôi Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần thơ.