Gracilaria asiatica

 

Gracilaria asiatica Zhang et Xia

 

 


http://www.fimr.fi/

Họ

Gracilariaceae

Bộ:  

Gracilariales

Lớp phụ: 

 

Lớp:

Rhodophyceae

Tên tiếng việt:

Rong câu chỉ vàng

Tên tiếng Anh:

 

Kích thước tối đa:

 

Hình thái:

Rong dạng sợi, hình trụ có đường kính 1,5 mm, phân nhánh không đều, mọc thành bụi 10-20 cm, có màu nâu đỏ hay vàng xanh. Phần gốc có đĩa bám nhỏ giúp rong bám vào vật bám hay vùi trong bùn.

Phân bố:

Trung Quốc, Đài Loan, Philippines. Ở Việt Nam, rong câu chỉ vàng phân bố chủ yếu ở các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung

Môi trường sống

Môi trường sống của rong câu chỉ vàng có nhiệt độ từ 5-28oC, độ mặn 3-35‰, độ trong 20 cm trở lên, cường độ chiếu sáng 50-30.000 lux, độ pH 7,0-9,05 và chất đáy là bùn, bùn cát hay cát bùn

Đặc điểm sinh học:

Rong câu chỉ vàng sinh trưởng nhanh từ tháng 10 đến tháng 6 năm sau. sinh sản theo 3 hình thức: sinh sản dinh dưỡng, sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Trong tự nhiên rong sinh sản dinh dưỡng là chủ yếu

Giá trị kinh tế:

Rong câu là nguyên liệu để chiết suất agar - được sử dụng trong rất nhiều lãnh vực sản xuất như: Công nghiệp thực phẩm, công nghiệp in, dệt, nông nghiệp, y học hoặc sử dụng trực tiếp làm thực phẩm trong nhân dân. Giá rong tươi ở thị trường khoảng 5 ngàn đồng/kg.

Tham khảo:

DANIDA-Bộ Thủy sản (2003). Danh mục các loài nuôi biển và nước lợ ở Việt Nam.

http://www.fimr.fi/stc/itamerikanta/images/docs/gracilaria-vermiLahisWeb.jpg  (2/4/2007)

Tổng hợp tài liệu: Ts. Trương Quốc Phú