Nguồn tin: G. Suantika a,*, P. Dhert a, G. Rombaut b, J. Vandenberghe c, T. De Wolf d, P. Sorgeloos a, 2001. The use of ozone in a high density recirculation system for rotifers. Laboratory of Aquaculture and Artemia Reference Center.

Tóm tắt:

Việc sử dụng ozon trong xử lý chất thải của hệ thống tuần hoàn kín cho luân trùng có ý nghĩa quan trọng trong cải tiến sản phẩm luân trùng và chất lượng nước. So sánh với phương pháp đối chứng không sử dụng ozon cho thấy, nuôi luân trùng có sử dụng Ozon cho sinh khối cao (16000 so với 8000 luân trùng/ml), và còn cho phép kéo dài thời gian nuôi khoảng 4 ngày so với đối chứng. 

Khi sử dụng Ozon thì lượng NH3- được làm giảm khoảng 67%, NO3- giảm khoảng 85% và NO2- giảm khoảng 67%. Sự bổ sung ozon đã không ảnh hưởng đến pH và oxy hòa tan. Bên cạnh đó, ảnh hưởng tích cực của ozon tới quá trình nitơ hóa, đó là lấy đi lượng vật chất lơ lửng mà chúng ta rất quan tâm. Điều này có ý nghĩa tới việc làm giảm chất bẩn và làm giảm số lượng lớn các hạt lơ lửng trong môi trường nước nuôi. Việc sử dụng ozon cũng làm giảm một lượng lớn vi khuẩn trong môi trường nước nuôi. Nói chung, việc cung cấp ozon vào trong hệ thống tuần hoàn kín nuôi luân trùng được xem xét có thể cải thiện chất lượng nước, bảo đảm ổn định và kéo dài hơn thời gian nuôi luân trùng và điều khiển sự tăng nhanh của vi khuẩn. 

Người dịch: Tạ Văn Phương - Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.