Nguồn tin: Lin C.K. and Y. Yi (2003). Minimizing environment impacts of freshwater aquaculture and reuse of pond effluents and mud. Aquaculture 226, 57-68.

Tóm tắt:

Ở Châu Á có nhiều hệ thống nuôi thủy sản đang được áp dụng, chủ yếu là hệ thống nuôi ao bán thâm canh có sử dụng phân bón và nuôi thâm canh cung cấp thức ăn hoàn chỉnh. Bài báo này mô tả nhiều phương pháp khác nhau nhằm làm giảm tối đa tác động của nuôi thủy sản đến môi trường và tái sử dụng nước thải và bùn đáy nhờ một loạt ao thí nghiệm nuôi hầu hết các loài cá thường gặp ở Thái Lan, cá trê lai (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus), và cá rô phi (Oreochromis niloticus). 

Thí nghiệm 1 được thực hiện nhằm mục đích cải thiện hiện quả sử dụng thức ăn nhờ chế độ cho ăn tối ưu để giảm lượng chất dinh dưỡng cung cấp cho ao nuôi cá rô phi; kết quả không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các tỷ lệ cho cá ăn hàng ngày ở mức 50%, 75% và 100% thỏa mãn nhu cầu ăn của cá, nhưng lượng chất dinh dưỡng thất thoát tăng khi tỷ lệ cho cá ăn tăng. Thí nghiệm thứ 2 nuôi kết hợp cá trê lai trong lồng với cá rô phi nuôi trong ao cho thấy chất dinh dưỡng chính từ nguồn thức ăn cho cá trê lai nuôi thâm canh trong lồng đặt trong ao được cá rô phi nuôi trong ao đó tận dụng một các hiệu quả. Thí nghiệm thứ ba nhằm xác định phương pháp thu hoạch cá và rút nước thích hợp để làm giảm ô nhiễm dinh dưỡng từ ao nuôi cá rô phi; kết quả cho thấy bón vôi cho nước ao một ngày trước khi rút nước và rút nước xuống dần dần cho đến khi còn khoảng 25 cm khi thu hoạch là đạt hiệu quả cao. Một thí nghiệm khác được thực hiện nhằm tận dụng nước thải nước ao cá trê lai làm nguồn phân bón cho lúa cho thấy 32% lượng đạm tổng cộng (TN) và 24% lượng lân tổng cộng (TP) từ nước thải được cây lúa sử dụng với năng suất lúa tương đương lúa được bón phân vô cơ thông thường. Thí nghiệm cuối xác định hiệu quả của việc sử dụng rễ thực vật bậc cao thủy sinh để hút chất dinh dưỡng trong bùn đáy ao. Kết quả cho thấy thực vật bậc cao thủy sinh cá giá trị kinh tế nhu sen (Nelumbo nucifera),đã hấp thu 300 kg nito (N) và 43 kg phospho (P) từ nền đáy ao.

Người dịch: Ts. Lam Mỹ Lan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.