Nguồn tin: Yanbo Wang, Zhenli He. 2009. Effect of probiotics on alkaline phosphatase activity and nutrient level in sediment of shrimp, Penaeus vannamei, ponds. Aquaculture 287 (2009) 94–97.

Tóm tắt:

Ảnh hưởng của vi sinh vật hữu ích (men vi sinh) lên họat tính của phosphate kiềm (APA) và hàm lượng dinh dưỡng (Tổng lân: TP, tổng lân vô cơ: TIP, tổng lân hữu cơ: TOP, tổng carbon hữu cơ: TOC và tổng đạm: TN) trong nền đáy các ao nuôi tôm thẻ chân trắng, Penaeus vannamei đã được theo dõi.

Ba ao được xử lý với men vi sinh thương mại và 3 ao được sử dụng làm ao đối chứng (không sử dụng bất kỳ loại men vi sinh nào). Kết quả cho thấy TP thấp hơn có ý nghĩa (P<0.05) trong nhóm ao có sử dụng men vi sinh so với nhóm ao đối chứng vào ngày 20, 40 và 60 sau khi xử lý. Tuy nhiên, sự khác nhau về hàm lượng TP được giảm tới mức thấp nhất sau 80 ngày xử lý. Hàm lượng TIP trong nền đáy của nhóm ao có xử lý là thấp hơn (P<0.05) so với nhóm ao không xử lý vào ngày 20, 40 và 80. Không có sự khác biệt có ý nghĩa (P>0.05) giữa các nhóm ao về hàm lượng TOP. Tổng đạm và hàm lượng TOC vào ngày 0 của thí nghiệm là không có khác biệt giữa các nhóm ao có hoặc không xử lý với men vi sinh (P>0.05). Tuy nhiên, việc cung cấp các vi sinh vật hữu ích đã làm giảm đi rõ rệt lượng TN và TOC (P<0.05) trong nhóm ao có xử lý sau ngày thứ 20. Kết quả cũng cho thấy không có sự khác biệt về APA (P>0.05) giữa nhóm ao có và không có xử lý men vi sinh. APA có tính thay đổi theo mùa với một khuynh hướng tương tự nhau ở tất cả các ao, thấp ở thời điểm ban đầu và đạt đỉnh ở ngày 20 sau đó lại có một đỉnh nữa vào ngày thứ 100. Số liệu thu được cũng chứng minh rằng việc sử dụng men vi sinh sẽ làm giảm đi sự ô nhiễm N và P trong nền đáy ao nuôi.

Người dịch:Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), TT Ứng dụng và chuyển giao công nghệ TS, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ