Nguồn tin: Albert G.J. Tacon, Marc Metian. 2008. Global overview on the use of fish meal and fish oil in industrially compounded aquafeeds: Trends and future prospects. Aquaculture 285 (2008) 146–158.

Tóm tắt:

Lãnh vực nuôi trồng thủy sản đối với các loài cá có vây và giáp xác vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cá khai thác ngoài biển như là nguồn dinh dưỡng chủ chốt trong việc phối trộn thức ăn bao gồm bột cá và dầu cá. Sự phụ thuộc này lại càng đặc biệt khi nó được dùng như một thành phần để phối trộn thức ăn sử dụng cho việc nuôi các loài cá ăn thịt (cá dữ) và tôm biển.

Đọc tiếp....

Nguồn tin: C. Niamnuy , S. Devahastin 1 , S. Soponronnarit. Quality Changes of Shrimp during Boiling in Salt Solution. 2007. Journal of Food Science. MS 20060450 Submitted 8/16/2006, Accepted 1/10/2007.

Tóm tắt:

Luộc tôm với nước muối là một khâu quan trọng trong quá trình làm tôm khô. Trong nghiên cứu này ảnh hưởng của nhiều thông số khác nhau trong quá trình luộc như hàm lượng muối (2,3 và 4% ), tỷ lệ tôm và nước muối (1:2 và 1:3), thời gian luộc (1,3,5 và 7 phút) và kích cỡ tôm (nhỏ và lớn) đã được nghiên cứu xem nó tác động ra sao đến chất lượng thịt tôm.

Đọc tiếp....

Qi-Long Shi, Chang-Hu Xue, Ya Zhao, Zhao-Jie Li, Xiang-You Wang. drying characteristics of Horse Mackerel (Trachurus japonicus) drier in a heat pump dehumidier (http://www.sciencedirect.com/science/journal/02608774).

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, thiết bị sấy bơm nhiệt (HPD) được thiết kế, chế tạo và thí nghiệm để kiểm tra những tính chất của sản phẩm khô cá ngừ.

Đọc tiếp....