Qi-Long Shi, Chang-Hu Xue, Ya Zhao, Zhao-Jie Li, Xiang-You Wang. drying characteristics of Horse Mackerel (Trachurus japonicus) drier in a heat pump dehumidier (http://www.sciencedirect.com/science/journal/02608774).

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, thiết bị sấy bơm nhiệt (HPD) được thiết kế, chế tạo và thí nghiệm để kiểm tra những tính chất của sản phẩm khô cá ngừ.

Các yếu tố ảnh hưởng như bề mặt truyền nhiệt, nhiệt độ không khí sấy, hàm lượng NaCl trong dung dịch thẩm thấu, sự ổn định nhiệt độ, tỷ lệ không khí bay hơi (BAR) và vận tốc không khí sấy lên những tính chất của khô cá ngừ được kiểm tra. Kết quả thí nghiệm cho thấy bề mặt truyền nhiệt 6kg/m2, nhiệt độ không khí sấy từ 20 – 30oC và vận tốc không khí sấy từ 2.0 – 3.0 m/s cho tỷ lệ bay hơi ẩm riêng phần (SMER) và độ sai khác màu sắc E là tối ưu. Khi bề mặt truyền nhiệt cao 8kg/m2 thì tốc độ sấy (DR) thấp hơn 6kg/m2. DR tăng khi nhiệt độ sấy tăng. BAR từ 0.6 – 0.8 thì SMER lớn nhất.

Người dịch: Trương Thị Mộng Thu, BM Dinh dưỡng và Chế biến thủy sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.

Full paper