Nguồn tin: Ngô Thị Thu Thảo và Huỳnh Hàn Châu. Bộ môn KTN Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.

Tóm tắt:

Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 1-4/2008 tại khoa Thủy sản, trường Đại học Cần Thơ. Rong câu (Gracillaria sp.) và rong sụn (Kapaphycus alvarezii) được nuôi trong các bể thể tích 50 lít, mực nước 60cm và có bố trí sục khí để rong tiếp xúc đều với chất dinh dưỡng.

Thí nghiệm gồm có 6 nghiệm thức trên 2 đối tượng rong biển và mỗi nghiệm thức bố trí 3 lần lặp lại là: 1) Nuôi rong ở độ mặn 30‰; 2) Nuôi rong ở độ mặn 30‰, giảm dần sau tháng thứ nhất và sau đó duy trì ở 20‰; 3) Nuôi rong ở độ mặn 30‰,giảm dần sau tháng thứ nhất và duy trì 10‰ cho đến khi kết thúc thí nghiệm. Trong quá trình thí nghiệm các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, NH4, NO2 và NO3 các nhóm nghiệm thức không khác biệt nhau (p>0,05). Sau 90 ngày nuôi, khối lượng rong câu giảm ở tất cả các nghiệm thức đặc biệt ở độ mặn 20‰ (81,1%) và 10‰ (77,5%). Thành phần chất đạm của rong câu giảm khi độ mặn giảm, tuy nhiên chất béo không thay đổi và chất bột đường có khuynh hướng tăng lên. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy khối lượng rong sụn giảm khi giảm độ mặn đến 20‰ trong khi tăng lên ở 10‰ (2,5%) và 30‰ (14,3%). Thành phần đạm của rong sụn không chịu ảnh hưởng của việc giảm độ mặn, tuy nhiên chất béo và chất bột đường có khuynh hướng tăng khi rong sụn được nuôi ở độ mặn giảm thấp.