Nguồn tin: Xiujuan Yu, Weihong He, Ji-Dong Gu, Maoxian He and Yan Yan. 2008. The effect of chemical cues on settlement of pearl oyster Pinctada fucata martensii (Dunker) larvae. Aquaculture Volume 277, Issues 1-2, Pages 83-91

Tóm tắt:

Trai ngọc Pinctada fucata martensii là đối tượng thủy sản quan trọng ở vùng biển Nam Trung Quốc và có giá trị thương phẩm cao trong ngành công nghiệp ngọc trai.

Những khó khăn của việc nuôi thương phẩm thương liên quan đến vấn đề biến thái chuyển sang sống đáy của ấu trùng trai ngọc. Điều quan trọng là tìm ra phương pháp đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả để kích thích quá trình biến thái và chuyển sang sống đáy đồng loạt của ấu trùng. Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của 11 loại hóa chất đến việc kích thích ấu trùng P. fucata martensii biến thái. Ấu trùng được thử nghiệm với thời gian 96h trong môi trường có hóa chất. Trong số các hóa chất thử nghiệm, K+ (10 và 20 mM), Ca2+ (1 và 50 mM), axít γ-aminobutyric (10-4 M), 3-isobutyl-1-methylxanthine (10-4 M), choline (10-3, 10-4 M), acetylcholine (10-4 M), và serotonin (10-3, 10-4, 10-5 M) đã kích thích phần lớn ấu trùng chuyển sang sống đáy mà không gây độc, trong khi Mg2+, NH4+, dopamine, và 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine đã tỏ ra kém hiệu quả ở tất cả các liều thí nghiệm. Serotonin với liều 10-4 M cho kết quả ấu trùng biến thái cao nhất nhưng lọai hóa chất này đắt tiền. K+ có hiệu quả thấp hơn nhưng rẻ hơn do đó có thể có hiệu quả kinh tế trong việc sản xuất đại trà.

Người dịch: Ts. Ngô Thị Thu Thảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Kỹ thuật nuôi Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.