Nguồn tin: Atsushi Hagiwara, Koushiro Suga, Atsushi Akazawa, Tomonari Kotani and Yoshitaka Sakakura. 2007. Development of rotifer strains with useful traits for rearing fish larvae. Aquaculture
Volume 268, Issues 1-4, Pages 44-52.


Tóm tắt:

Luân trùng nước lợ Brachionus plicatilis thường được sử dụng cho việc ương nuôi cá biển.

Cung cấp luân trùng có kích thước thích hợp phụ thuộc vào kích cỡ chọn lọc mồi để ăn của ấu trùng và dẫn đến kết quả cao về sinh trưởng, tỷ lệ sống và tính ổn định của ấu trùng cá. Một điều quan trọng nữa là thu được luân trùng có tốc độ sinh trưởng cao và có sức chịu đựng đối với các điều kiện môi trường bất lợi và có giá trị dinh dưỡng tốt hơn sau khi giàu hóa. Báo cáo này lược khảo lại tầm quan trọng của việc cho ăn luân trùng có kích cỡ thích hợp đối với ấu trùng cá cũng như những biến động của các đặc điểm của luân trùng có thể mong đợi từ các quần thể tự nhiên và các quần thể đã được tác động một cách nhân tạo. Các tác động nhân tạo bao gồm:
1/ Tác động đến quá trình nuôi để tạo ra các dòng luân trùng có đặc điểm sinh sản khác nhau.
2/ Tác động các điều kiện môi trường nuôi và xử lý hóa chất đối với các đặc điểm về kích thước và sinh sản.
3/ Lai chéo và sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử để đạt được các đặc điểm có lợi ở hậu duệ của các dòng luân trùng khác nhau.
Những tiến bộ gần đây về sản xuất các dòng luân trùng với các đặc điểm lý tưởng về kích cỡ, sinh trưởng quần thể, sức chịu đựng đối với các điều kiện bên ngoài và sản xuất trứng nghỉ cũng được thảo luận trong báo cáo này.

Người dịch: Ts. Ngô Thị Thu Thảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Kỹ thuật nuôi Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.