Nguồn tin: Francis O. Arimono (2006). Culture of the freshwater rotifer, Brachionus calyciflorus, and its application in fish larviculture technology. African Journal of Biotechnology Vol. 5 (7), pp. 536-541, 03 April 2006.
(Available online at http://www.academiccjjournals.org/AJB 
ISSN 1684-5315 © 2006 Academic Journals.


Tóm tắt:

Hiện nay, khó khăn của hầu hết các nhà nuôi trồng thủy sản nước ngọt nội địa là làm sao để tạo ra đủ số lượng cá giống, bởi vì tỉ lệ chết của cá ở giai đọan ấu trùng rất cao. Nhiều yếu tố như việc cung cấp thức ăn ở giai đọan ấu trùng đòi hỏi phải có thức ăn tươi sống đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Báo cáo này nhằm tổng kết lại những nguyên lý và các vấn đề có liên quan đến việc nuôi luân trùng nước ngọt, Brachionus calyciflorus như là nguồn thức ăn ban đầu cho hầu hết các loài cá nước ngọt giai đọan giống. Loài luân trùng này có các dòng với kích cỡ khác nhau, vì vậy chúng thích hợp với các ấu trùng có kích thước khác nhau. Luân trùng có thể được phân lập, và tiếp tục được tạo ra bằng hệ thống nuôi mẻ và cung cấp lại cho các hệ thống nuôi thủy sản. Chúng có thể được giàu hóa với những thức ăn chứa acid béo cao phân tử chưa no (HUFA) giúp cho ấu trùng cá có tỉ lệ sống cao và tăng trưởng nhanh, điều này đã được thể hiện ở một số loài cá dữ và một số loài cá có trở ngại trong quá trình ương nuôi. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thay thế luân trùng bằng nhiều lọai thức ăn chế biến khác nhau, tuy nhiên chỉ có luân trùng mới có thể duy trì tốt vai trò của chúng như một sinh vật làm thức ăn cho các ấu trùng cá khác nhau.

Người dịch: Ths. Nguyễn Thị Kim Liên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.