Nguồn tin: Araneda, Marcelo, Pérez, Eduardo P, Gasca-Leyva, Eucario. White shrimp Penaeus vannamei culture in freshwater at three densities: Condition state based on length and weight. Aquaculture; Oct2008, Vol. 283 Issue 1-4, p13-18. 

Tóm tắt:

Nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm ở độ mặn thấp đã cho kết quả thành công, tuy nhiên vẫn chưa có các nghiên cứu sâu về tăng trưởng của tôm trong môi trường nước ngọt. Trong nghiên cứu này tôm thẻ được nuôi trong nước ngọt (độ mặn 0ppt) với ba mật độ (90, 130 và 180 con/m2) và các chỉ tiêu so sánh được chọn là về tăng trưởng, tương quan chiều dài- trọng lượng và các chỉ tiêu đánh giá cơ thể.

Các số liệu phân tích trọng lượng được ghi nhận trong suốt 210 ngày thí nghiệm để đánh giá tốc độ tăng trưởng, tương quan chiều dài- trọng lượng và các các chỉ tiêu đánh giá cơ thể theo phương trình của Fulton. Kết quả về tăng trọng cho thấy việc nuôi tôm trong nước ngọt là khả thi với ảnh hưởng từ mật độ nuôi (P<0.05). Tốc độ tăng trưởng giảm khi mật độ nuôi tăng thể hiện một mối tương quan tỷ lệ nghích (P<0.05; R2=0.68). Tỷ lệ sống giảm khi mật độ nuôi tăng với sự khác biệt có ý nghĩa giữa các nghiệm thức (P<0.05). Một mô hình tiềm năng đã được sử dụng để phân tích tương quan giữa chiều dài- trọng lượng của các nghiệm thức. Các đường cong cho thấy sự khác nhau giữa các nghiệm thức theo theo phép phân tích thống kê ANOVA và Tukey test (P <0.05). Kết quả phân tích chỉ ra rằng ở mật độ thả nuôi 130 con/m2 tôm tăng trưởng đồng nhất (b=2.99) và đồng cỡ (t=0.96; P >0.05). ở mật độ thả nuôi 90 con/m2 tôm tăng trưởng tuân theo tỷ lệ thuận giữa chiều dài và trọng lượng nhưng không đồng nhất trong khi ở mật độ thả nuôi 180 con/m2 tôm tăng trưởng âm theo tỷ lệ giữa chiều dài và trọng lượng.

Người dịch: Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Trung tâm Ứng dụng và CGCN, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.