Nguồn tin: A. T. Law, Y. H. Wong and Ambok Bolong Abol-Munafi,2002. Effect of hydrogen ion on Macrobrachium rosenbergii (de Man) egg hatchability in brackish water. Aquaculture, Volume 214, Number 1, 15 November 2002, pp.247-251(5).

Tóm tắt:

Ảnh hưởng của ion Hydrogen đến tỷ lệ nở của trứng tôm càng xanh trong nước mặn đã được nghiên cứu. Trứng tôm càng xanh đã thụ tinh được ấp nhân tạo trong hệ thống chảy tràn. Độ mặn nước ấp trứng thí nghiệm là 12‰, nhiệt độ 30oC, Oxy hòa tan > 5 mg/L, amonia < 0,025 mg/L. Giá trị pH của thí nghiệm thay đổi từ 5–10.

Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ nở của trứng tôm càng xanh rất dễ bị ảnh hưởng bởi nồng độ ion hydrogen trong nước mặn. Ở độ mặn 12‰ với mức pH bằng 7 cho tỷ lệ nở cao nhất là 92,22±1,72%. Ở mức pH bằng 6,5 và 7,5 tỷ lệ nở giảm mạnh lần lượt là 5,00±3,50% và 13,33±2,98%. Trong khi ở mức pH 5,0, 8,0, 9,0 và 10 thì tỷ lệ nở bằng 0%. Nghiên cứu này cho thấy, môi trường nước sử dụng trong các trại sản xuất giống tôm càng xanh cần được duy trì pH= 7. Điều này sẽ làm tăng tỷ lệ nở và giảm số lượng tôm bố mẹ. 

Người dịch: Ks. Trần Minh Nhứt (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) , BM Kỹ Thuật nuôi Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.