Nguồn tin: Luis Hector Hernandez Hernandez, Shin-ichi Teshima, Shunsuke Koshio & Manabu Ishikawa. HUFA enrichment of the rotifer Brachionus plicatilis with different commercial products for use in fish larval culture. Rotifera, XI International symposium on Rotifer, 11-18 March-2006, Mexico City, Mexico.

Tóm tắt:

Giàu hóa và duy trì các acid béo cao phân tử chưa no (HUFA, đạc biệt là EPA và DHA) đã được nghiên cứu ở luân trùng Brachionus plicatilis bằng cách sử dụng một số sản phẩm giàu hóa thương mại. Aqualene (Takeda Kagakushiryo), DHAce (Oriental Yeast Co.), Protein Selco (INVE), Super-rotifer (Higashimaru) và viên dầu gan mực được sử dụng để giàu hóa luân trùng trong 12 giờ

Quá trình giàu hóa được tiến hành theo chỉ dẫn của nhà sản xuất trong bể 200 lít với 3 lần lặp lại cho mỗi sản phẩm giàu hóa. Mẫu được thu vào thời điểm 3, 6, 9 và 12 giờ để kiểm tra mật độ luân trùng, hàm lượng lipid tổng cộng, EPA và DHA. Cùng thời gian này, hàm lượng ammonium và oxy hòa tan cũng được đo trong quá trình giàu hóa. Hàm lượng acid béo ở mỗi nghiệm thức cũng được xác định bằng phương pháp sắc ký khí sau khi ly trích hàm lượng lipid tổng cộng và xác định thành phần lipid. Mật độ luân trùng ở các sản phẩm giàu hóa khác nhau thì không thay đổi trong quá trình giàu hóa, ngoại trừ nghiệm thức luân trùng được giàu hóa với Aqualene thì mật độ luân trùng giảm đi 50%. Hàm lượng DHA-EPA cực đại đạt được ở nghiệm thức giàu hóa luân trùng với viên dầu gan mực sau 6 giờ (DHA= 73,2, EPA= 46,3 mg trên trọng lượng khô), nghiệm thức giàu hóa luân trùng với DHAce (DHA= 64,8, EPA= 64,3 mg trên trọng lượng khô) sau 12 giờ, Protein Selco (DHA= 65,7, EPA= 24 mg trên trọng lượng khô) sau 3 giờ và Aqualene (DHA= 7,3, EPA= 2,7 mg trên trọng lượng khô) sau 12 giờ. Từ các kết quả nghiên cứu trên, có thể kết luận rằng sản phẩm giàu hóa luân trùng tốt nhất có thể ứng dụng trong ương nuôi ấu trùng cá đó là viên dầu gan mực và Protein Selco bởi vì thời gian giàu hóa ngắn và cho luân trùng có hàm lượng EPA và DHA cao.

Người dịch: Ths. Nguyễn Thị Kim Liên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.