Nguồn tin: : Tung Hoang, S. Y. Lee, Clive P. Keenan & Gay E Marsden. Spawning behaviour of Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis de Man and the effect of light intensity on spawning. Aquaculture Rearch, 2002, 33, 351-357.

Tóm tắt

Thí nghiệm bố trí nhằm xác định ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến giai đoạn trước và trong quá trình sinh sản của tôm đất (Penaeus merguiensis). Sự chiếu sáng hoặc cường độ ánh sáng (0,1 và 1100 lux) đều không ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và tỷ lệ nở của tôm. Với 3 nghiệm thức ánh sáng cho thấy tỷ lệ phần trăm tôm bố mẹ sinh sản, tôm bố mẹ sinh sản không hoàn toàn, sức sinh sản và tỷ lệ nở có sự khác biệt không có ý nghĩa (P>0.05). Tuy nhiên, ở cường độ chiếu sáng dưới 1100 lux tôm sinh sản chậm (trung bình trên 21 phút) với tỷ lệ phần trăm sinh sản không hoàn toàn cao hơn so với nghiệm thức đối chứng (0 lux).

Đây là lần đầu tiên, tập tính sinh sản cảu tôm Penaeus merguiensis được quan sát và mô tả một cách đầy đủ. Quá trình sinh sản của tôm bố mẹ có thể phân chia thành 4 giai đoạn cụ thể: giai đoạn nghỉ, giai đoạn tiền sinh sản, giai đoạn sinh sản và giai đoạn hậu sinh sản. Ở giai đoạn nghỉ, tôm không vận động và không ăn, tuy nhiên, tôm bố mẹ luôn vận động ở giai đoạn tiền sinh sản và hậu sinh sản. Tùy thuộc vào từng cá thể mà quá trình sinh sản hoàn tất trong vòng 3-5 phút. Trong suốt quá trình sinh sản tôm luôn ở tầng mặt nước và luôn thay đổi vị trí. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn ở giai đoạn kết thúc quá trình sinh sản, tôm sẽ vận động trở lại như ở giai đoạn tiền sinh sản. Nhưng để ý đến chăm sóc số lượng trứng vừa đẻ.
Vai trò của ánh sáng trong việc kiểm soát quá trình phát triển buồng trứng, sinh sản và tập tính sinh sản của tôm bố mẹ trong mối tương quan với tỷ lệ thụ tinh tối đa cũng được thảo luận trong báo cáo này.

Người dịch: Ks. Cao Mỹ Án (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Kỹ thuật nuôi Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.