Nguồn tin: AU: Alam, -M.J.; Ang, -K.J.; Cheah,- S.H. Use of Moina micrura (Kurz) as an Artemia substitute in the production of Macrobrachium rosenbergii (de Man) postlatvae. Aquaculture 1993 vol.109, No.3-4, p. 337-349.

Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành để kiểm tra sự ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau trong sản xuất hậu ấu trùng tôm càng xanh. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức tương ứng 5 loại thức ăn được sử dụng, với sự phối trộn hay không phối trộn từ Artemia và Moina micrura.

Kết quả cho thấy, thức ăn phối hợp từ Artemia và Moina với tỉ lệ 50:50 đạt 16.83+/-2.49PL/L (tương ứng tỉ lệ sống 56.09+/- 8.3%) khác biệt rất có ý nghĩa thống kê (P<0.05) so với nghiệm thức chỉ sử dụng thức ăn là Artemia (13.21+/-0.9 PL/L tương ứng tỉ lệ sống 44.2+/-2.99%). Nghiệm thức sử dụng duy nhất Moina micrura cho sản lượng 9.81+/-1.38 PL/L, tương ứng tỉ lệ sống 32.69+/-4.6 %, thấp hơn đáng kể so với nghiệm thức chỉ cho ăn Artemia. Tuy nhiên, khẩu phần ăn sử dụng Artemia không thể hiện rõ tính ưu trội hơn các chế độ cho ăn phối trộn. Trong nửa khoảng thời gian đầu của quá trình nuôi, ấu trùng chỉ cho ăn Moina có tỉ lệ chết cao nhất và sự phát triển chậm hơn; tuy nhiên trong khoảng thời gian sau của quá trình nuôi, ấu trùng chỉ cho ăn Moina có sự phát triển trung bình tốt nhất và tỉ lệ biến thái hậu ấu trùng tương đương với ấu trùng cho ăn các chế độ thức ăn khác.

Người dịch: Ths. Nguyễn Lê Hoàng Yến (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.