Nguồn tin: M.S. Uddin, A. Farzana, M.K. Fatema, M.E. Azim, M.A. Wahab, M.C.J. Verdegem. Technical evaluation of tilapia (Oreochromis niloticus) monoculture and tilapia–prawn (Macrobrachium rosenbergii) polyculture in earthen ponds with or without substrates for periphyton development. Aquaculture 269 (2007) 232–240.

Tóm tắt:

Ảnh hưởng của sự phát triển phức hợp tảo bám trên giá thể cọc tre lên tăng trưởng và năng suất của cá rô phi, Oreochromis niloticus (dòng cá rô phi nuôi có cải thiện gene) khi nuôi đơn và nuôi ghép cùng với tôm càng xanh được nghiên cứu và đánh giá về mặt hiệu quả kinh tế.

Một thí nghiệm hai nhân tố đã được thiết kế với nhân tố thứ nhất là sự có mặt/vắng mặt của giá thể nhằm phục vụ cho sự phát triển của phức hợp tảo bám. Nhân tố thứ hai là mối liên quan giữa các mô hình nuôi: nuôi đơn/nuôi ghép. Nuôi đơn được bố trí với dòng cá rô phi nuôi có cải thiện về gene (dòng GIFT: Genetically Improved Farmed Tilapia strain) với mật độ thả nuôi là 20,000 cá giống/ha. Nuôi ghép được bố trí với 20,000 cá giống và 20,000 tôm post/ha. Cọc tre được cắm đứng trong các ao ở nghiệm thức có sử dụng giá thể. Thức ăn và phân bón vô cơ được sử dụng cho tất cả các ao. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về sinh khối tảo và sức sản xuất sơ cấp giữa các nghiệm thức. Một số chỉ tiêu nghiên cứu cho thấy ít có sự trùng lập về phổ thức ăn giữa tôm và cá rô phi, tỷ lệ sống của cá rô phi và tôm đạt cao hơn trong các ao có để giá thể cọc tre (60% ở cá và 30% ở tôm) so với các ao không có giá thể (55% và 20% theo thứ tự tương ứng). Việc để giá thể làm gia tăng sinh trưởng và năng suất của cả hai đối tượng nuôi một cách có ý nghĩa (p<0.05). Trong nuôi đơn, giá thể góp phần làm tăng 40% năng suất cá rô phi trong khi ở nuôi ghép nó chiếm khỏang 46%. Năng suất tôm tăng khỏang 127%. Năng suất tổng cộng được ghi nhận sau 145 ngày nuôi đạt cao nhất ở mô hình nuôi ghép có để giá thể (2445 kg/ha cá rô phi và 141 kg/ha tôm càng) và vì vậy đây là một bằng chứng hiển nhiên cho thấy việc có thêm giá thể cho sự phát triển của phức hợp tảo bám đã mang lại năng suất cao hơn ở cá, do đó nuôi ghép cá rô phi và tôm càng xanh trong các ao có phức hợp tảo bám là một sự lựa chọn đầy triển vọng cho việc nuôi thủy sản với đầu vào thấp xét về mặt sinh thái học.

Người dịch: Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.