Nguồi tin: Abdul Aziz Al-Ameeri, Emmanuel M Cruz. Production and yield of Penaeus semisulcatus (de Haan) cultured at different densities. Aquaculture Research. Vol 37 (15) 1499 - 1506 2006.

Tóm Tắt

Hai thí nghiệm được thực hiện trên tôm rằn Penaeus semisulcatus có trọng lượng trung bình 80 mg và 5,0 g để so sánh năng suất và sản lượng ở 2 mật độ thả khác nhau trong hệ thống nuôi có thay nước. 

Trong thí nghiệm đầu tiên, tôm post được thả với mật độ 50, 100, 150 và 200/m3 trong 68 ngày. Trong khi đó ở thí nghiệm thứ 2 tôm giống (juvenile) (trọng lượng thân 5,0g/con) được thả với mật độ 24, 50, 74 và 100/m3 trong 126 ngày. Kết quả từ 2 thí nghiệm cho thấy trong lượng của tôm giảm đáng kể khi mật độ nuôi tăng lên. Trong thời gian tăng trưởng, không có sự khác biệt về tỉ lệ sống giữa các mật độ nuôi khác nhau. Vì vậy, ở thí nghiệm đầu tiên mật độ 200 Pl/m3 được đề nghị áp dụng để thả nuôi. 
Đối với thí nghiệm 2, nghiệm thức có mật độ 100 con/m3 có tỉ lệ sống thấp hơn 3 nghiệm thức còn lại. Sản lượng đạt 437,02; 869,16; 1217,62 và 1.446,78 g/m3, tương ứng với các mật độ thả 24, 50, 74 và 100 con/ m3. Kích cỡ trung bình lúc thu hoạch ở nghiệm thức mật độ thả nuôi 24 con/m3 thì cao hơn nghiệm thức mật độ thả nuôi 100 con/m3. Cả 2 kích cở 18,12 và 16,67g/ con sẽ được phân loại như là kích cỡ phân loại trên thị trường. Ở thí nghiệm thứ 2 mật độ thả nuôi được đề nghị là 100 con/m3 tính từ giai đoạn 5g.

Người dịch: Ks. Huỳnh Trường Giang (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.