Nguồn tin: David Yasharian, Shawn D Coyle, James H Tidwell and William Earl Stilwell. Effect of tank colouration on survival, metamorphosis rate, growth and time to metephorsis fresh prawn (Macrobrachium rosenbergii) rearing. Aquaculture Research. Vol 36 (3) 278–283. 2005

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của màu sắc bể lên tỉ lệ sống, tỉ lệ biến thái, trọng lượng là thời gian chuyển sang giai đoạn hậu ấu trùng (postlarvae) tôm càng xanh.

Ấu trùng được ương trong 18 bể, mỗi bể 16 lít, mật độ thả mỗi bể là 30 ấu trùng/lít. Bể bố trí có các màu sắc khác nhau: đỏ, đen, trắng, xanh lá cây, xanh da trời và vàng. Ấu trùng được cho ăn ấu trùng Artermia (Artermia franciscana) và khẩu phần thức ăn bổ sung. Kết quả thí nghiệm đã chỉ ra rằng màu sắc bể ương không ảnh hưởng đến kích cỡ của ấu trùng khi chuyển sang post và thời gian chuyển post (P>0,05). Tuy nhiên, tỉ lệ sống trong bể ương màu đỏ (84%) và xanh lá cây (78%) cao hơn có nghĩa so với bể ương màu trắng (56%) và xanh da trời (44%) (P<0,05). Tỉ lệ sống ở nghiệm thức bể ương màu vàng và đen (71%) không khác biệt so với các nghiệm thức bể ương màu đỏ, xanh lá cây và trắng (P>0,05) nhưng lại có sự khác biệt đối với nghiệm thức bể ương màu xanh da trời (P<0,05). Kết quả nghiên cứu này rất có ý nghĩa đối với việc ương tôm thương mại và nâng cao năng suất vì hiện nay các bể ương tôm càng xanh được sử dụng có màu xanh da trời và màu đen.

Người dịch: Ks. Huỳnh Trương Giang (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.