Nguồn tin: Himabindu K Venkat, Narottam P Sahu and Kamal K Jain. Effect of feeding Lactobacillus-based probiotics on the gut microflora, growth and survival of postlarvae of Macrobrachium rosenbergii (Deman). Aquaculture Research. Vol 35 (5) 501 – 507 2004.

Tóm tắt

Thí nghiệm được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của vi sinh vật hữu ích lên tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) giai đoạn hậu ấu trùng.

300 Pl (trọng lượng trung bình 114 – 118 +/- 0,11 mg/Pl) được chia thành 5 nhóm để thí nghiệm, mỗi nhóm 4 lần lặp lại và được thực hiện trong 60 ngày. Khẩu phần ăn trong các nghiệm thức đều giống nhau, ngoại trừ nghiệm thức bổ sung thêm vi sinh: 
Nghiệm thức:
T1: Lactobacillus acidophilus, liều lượng 140.1011 CFU/100g TĂ
T2: L. sporogenes với mật độ 24.107 CFU/100g TĂ
T3: cho ăn L. sporogenes được giàu hoá với ấu trùng Artemia
T4: Đối chứng, không bổ sung vi sinh Lactobacillus
T5: Đối chứng, không bổ sung Lactobacillus nhưng cho ăn Artemia
Nghiên cứu về vi sinh học cho thấy rằng trong ruột của hậu ấu trùng tôm càng xanh không có vi khuẩn lên men lactic. Probiotic hiện diện có tác dụng kiềm hãm sự phát triển của nhóm vi khuẩn gram âm trong ruột non của tôm. Các nghiệm thức cho ăn bổ sung vi sinh (T1, T2, T3) tăng trưởng nhanh hơn các nghiệm thức đối chứng (P>0,05). Tăng trọng (132,5%), tốc độ tăng trưởng đặc biệt (1,41%), hiệu quả sử dụng thức ăn (FER) (0,45), tỉ lệ chuyển hoá protein (1,29) cao hơn có ý nghĩa so với các nghiệm thức đối chứng (P<0,05). Sự tích luỹ đạm trong cơ thể Pl ở nghiệm thức T3 (161,6%) cao hơn các nghiệm thức đối chứng (P<0,05). Tăng trưởng ở nghiệm thức cho ăn bổ sung L. sporogenesvới 24.107 CFU/100g TĂ (T2) cao hơn nghiệm thức L. acidophilus (T1). Probiotics không ảnh hưởng lên tỉ lệ sống của hậu ấu trùng tôm càng xanh.

Người dịch: Ks. Huỳnh Trường Giang (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Thủy sinh học Ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.