Nguồn tin: Yi Y., C.K. Lin and J.S. Diana (2002). Recycling pond mud nutrient in integrated lotus – fish culture. Aquaculture 212, 213-226.

Tóm tắt:

Thí nghiệm được thực hiện trong 9 ao đất có bón phân (200 m2/ao) tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan từ tháng 1đến tháng 9 năm 2000. Mục tiêu của thí nghiệm nhằm đánh giá khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ bùn đáy ao của cây sen (Nelumbo nucifera), đánh giá đặc điểm bùn đáy ao sau khi thuc hiện mô hình sen – cá kết hợp và so sánh tăng trưởng của cá nuôi trong ao không kết hợp và có kết hợp với trồng sen.

Ba nghiệm thức với ba lần lặp lại là: (A) trồng sen + nuôi cá rô phi kết hợp; (B) chỉ nuôi rô phi; (C) chỉ trồng sen. Sen giống cúa Thái Lan (0,39 ±0.09 kg) được trồng trong ao trong nghiệm thức A và C với mật độ 25 cây/ao. Cá giống rô phi đơn tính đực (Oreochromis niloticus) (8.6 – 10.3 g) được thả với mật độ 2 con/m2 trong nghiệm thức A và B khi mực nước trong ao tăng đến 50 cm cùng tăng với chiều cao của cây sen. Những ao có thả cá rô phi (nghiệm thức A và B) đước bón phân urê và lân (triple super phosphate) hàng tuần với liều lượng 4 kg nitơ (N) và 1 kg phospho (P) cho 1 ha, phân được bón sau khi thả cá rô phi một ngày. Ao chỉ trồng sen không được bón phân. Sen trồng trong ao cá hay trồng riêng trong ao đã xử lý một cách hiệu quả chất dinh dưỡng trong bùn của ao. Hàng năm, chất dinh dưỡng mất đi trong bùn từ 1 ha ao khoảng 2,4 tấn nitơ và 1 tấn phosphor. Trong số đó, khoảng 300 kg nitơ và 43 kg phospho được tạo thành sinh lượng của sen. Tăng trưởng của sen trong nghiệm thức A và C không khác biệt có ý nghĩa thống kê. Trong khi đó cá rô phi ở nghiệm thức B tăng trưởng nhanh hơn có ý nghĩa thống kê so với cá nuôi ở nghiệm thức A. Nghiên cứu này cho thấy khả năng xử lý chất dinh dưỡng trong bùn ao sau những vụ nuôi cá và khả năng trồng luân canh hay xen canh sen với nuôi cá. Cả hai mô hình này có thể tái sử dụng hiệu quả chất dinh dưỡng trong ao và thân thiện với môi trường nuôi xung quanh.

Người dịch: Lam Mỹ Lan - Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ