Nguồn tin: Briggs, M., Funge-Smith, S., Subasinghe, R.P and Phillips, M. (2005). Introductions and movement of two penaeid shrimp species in Asia and the Pacific. FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER 476. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Rome © FAO 2005.

Ưu điểm và nhược điểm của việc nuôi Penaeus vannamei và P. stylirostris
Có nhiều lý do cho việc di nhập P. vannamei và P. stylirostris vào những nơi mà chúng không phải là loài bản địa.

Đọc tiếp....

Nguồn tin: I Chiu Liao1, Wann-Sheng Tsai, Ting-Shih Huang and Shinn-Lih Yeh. New Aquaculture Species in Taiwan. Taiwan – Australia Aquaculture, Fisheries Resources and Management Forum IV. November 18 – 19, 2008. 98: 45-47.

Tóm tắt:

Những ước tính tạm thời của FAO cho thấy rằng số người thiếu dinh dưỡng năm 2007 gia tăng thêm 75 triệu người, 2003 – 2005 ước tính khoảng 848 triệu

Đọc tiếp....

Nguồn tin: Sujiphon Athibai, La-orsri Sanoamuang & Hendrik Segers. Distribution of rotifers in the family Brachionidae in Thailand. Rotifera, XI International symposium on Rotifer, 11-18 March-2006, Mexico City, Mexico.

Tóm tắt:

Đa dạng sinh học và phân bố của luân trùng thuộc họ Brachionidae ở Thái đã được nghiên cứu. Có 507 mẫu được thu thập từ 294 vị trí thu mẫu trong suốt hai thời điểm vào mùa khô và mùa mưa từ tháng 4/1998 đến tháng 1/2004.

Đọc tiếp....