Nguồn tin: Sujiphon Athibai, La-orsri Sanoamuang & Hendrik Segers. Distribution of rotifers in the family Brachionidae in Thailand. Rotifera, XI International symposium on Rotifer, 11-18 March-2006, Mexico City, Mexico.

Tóm tắt:

Đa dạng sinh học và phân bố của luân trùng thuộc họ Brachionidae ở Thái đã được nghiên cứu. Có 507 mẫu được thu thập từ 294 vị trí thu mẫu trong suốt hai thời điểm vào mùa khô và mùa mưa từ tháng 4/1998 đến tháng 1/2004.

Nghiên cứu đã xác định được 27 loài và 9 hình dạng thuộc 5 giống. Brachionus là giống có thành phần loài đa dạng nhất, bao gồm 17 loài và 9 dạng, trong khi đó giống Plationus và Platyias có thành phần loài thấp nhất, chỉ có 1 loài được tìm thấy. Những loài thường gặp nhất là Brachionus falcatus Zacharias (chiếm 51,02% các vị trí thu mẫu), Keratella cochlearis (Gosse) (chiếm 50,68% các vị trí thu mẫu), B. angularis Gosse (chiếm 50.0% các vị trí thu mẫu), K. tropica (Apstein) (chiếm 46,60% các vị trí thu mẫu), B. forficula Wierizejski (chiếm 45,92 % các vị trí thu mẫu) và Anuraeopsis fissa (Gosse) (chiếm 35,37% các vị trí thu mẫu). Các loài xuất hiện không thường xuyên là Brachionus durgae Dhanapathi, B. sericus Rousselet và B. urceolaris (Muller). Những loài này chỉ phân bố ở một điểm thu mẫu. Sự đang loài cao nhất là 15 loài được ghi nhận ở Nong Changpeuak và Bueng Srithat của tỉnh Udonthani, phía Đông Bắc, Thái Lan. Phân tích tương quan giữa nhiệt độ và pH, kết quả cho thấy pH và nhiệt độ có xu hướng tương quan thuận đối với sự đa dạng loài, trong khi đó tính dẫn điện và độ mặn có xu hướng tương quan nghịch đối với sự đa dạng loài.

Người dịch: Ths. Nguyễn Thị Kim Liên (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). BM Thủy sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.