DANH MỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

TT TÊN LUẬN VĂN TÁC GIẢ Ghi chú

1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi Nghêu Meretrix lyrata(Sowerby) đạt năng suất cao

Trương Quốc Phú

Toàn văn

2