Nguồn tin: Mohanakumaran Nair, K R Salin, M S Raju and Mathew Sebastian. 2006. Economic analysis of monosex culture culture of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii, Deman). Aquaculture Research Vol 37 (9) 949 – 954 2006.

Tóm tắt

Nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii, Deman) toàn đực đã và đang phát triển rất mạnh tại Ấn Độ, đặc biệt là tại Bang Andhra Pradesh. Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh hiệu quả kinh tế của việc nuôi tôm toàn đực, nuôi hổn hợp (đực và cái chung) và nuôi tôm càng xanh toàn cái trong 15 ao có diện tích 4.000m2 bằng tôm giống.

Đọc tiếp....

Nguồn tin: Trần Đắc Định, Hà Phước Hùng, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Trọng Hồ, Mai Viết Văn, Mai Viết Thi và Nguyễn Thanh Toàn (Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ 2004, chuyên đề thủy sản) Biến động quần thể một số loài cá kinh tế trong khu bảo tồn thiên nhiên U Minh thượng. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu 


Tóm tắt:

Khu bảo thiên nhiên U Minh Thượng được thành lập năm 1992 tại tỉnh Kiên Giang, đây là khu hệ đất ngập nước được bao bọc bởi hệ thống đê bao và kênh đào. Nguồn lợi thủy sản ở đây có vai trò rất quan trọng so với các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, đó là nguồn cung cấp đạm và thu nhập cho cộng đồng dân cư trong khu vực. Vì vậy nghiên cứu sự biến động quần thể các loài cá trong khu bảo tồn để sử dụng hợp lý nguồn lợi thuỷ sản này là rất cần thiết.

Đọc tiếp....

Nguồn tin: I. Bombeo-Tuburan, E.B. Coniza, E.M. Rodriguez, R.F. Agbayani (2001). Culture and Economics of wild grouper (Epinephelus coioides) using three feed types in ponds. Aquaculture 2001, 229-240

Tóm tắt:

Sự tăng trưởng của cá mú giống (Epinephelus coioides) được so sánh khi cho ăn với cá rô phi con tươi sống, cá tạp và thức ăn chế biến trong 5 tháng ở các ao nuôi thịt. Để giảm tối thiểu hiện tượng ăn nhau, cá mú được phân cỡ thành các nhóm có kích thước nhỏ (trọng lượng thân (BW) =24.9±7.3 g), trung bình (45.8±5.7 g) và lớn (84.1±30.0 g). 

Đọc tiếp....