Nguồn tin: Y. Hu, B. Tan, K. Mai, Q. Ai, S. Zheng and K. Cheng. 2008. Growth and body composition of juvenile white shrimp, Litopenaeus vannamei, fed different ratios of dietary protein to energy. Aquaculture Nutrition, Volume 14, Pages 499-506.

Tóm tắt:

Nhằm đánh giá ảnh hưởng của các tỉ lệ protein- năng lượng khác nhau đến sự tăng trưởng và thành phần sinh hóa cơ thể tôm chân trắng giai đoạn giống (trọng lượng trung bình 0,09g ± 0,002g) , thí nghiệm gồm 12 nghiệm thức thức ăn được phối chế chứa 4 mức hàm lượng protein (300, 340, 380 và 420 g /kg thức ăn) và 03 mức hàm lượng lipid (50, 75 và 100 g/kg thức ăn) được tiến hành trong 10 tuần.

Mỗi nghiệm thức thức ăn được bố trí ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại trong bể 260L chứa 30 tôm/bể. Trong suốt thời gian thí nghiệm nhiệt độ dao động trong khoảng 28.5±2oC và độ mặn là 28 ± 1g/L. Kết quả thí nghiệm cho thấy các nghiệm thức thức ăn ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê (P<0,05) đến sự tăng trưởng của tôm nuôi. Tôm được cho ăn với thức ăn chứa hàm lượng protein 300g/kg có tốc độ tăng trưởng chậm nhất. Tuy nhiên, tôm được cho ăn thức ăn chứa hàm lượng lipid 75g/kg chỉ lớn nhanh hơn chút ít so với tôm cho ăn bằng thức ăn chứa lipid ở mức 50g/kg khi có cùng hàm lượng đạm, thậm chí tôm có chút suy giảm tăng trưởng khi hàm lượng lipid tăng lên 100g/kg. Tôm chân trắng giống khi được cho ăn thức ăn chứa protein ở mức 420g/kg và lipid là 75g/kg có tốc độ tăng trưởng đặc biệt cao nhất; nhưng tôm cho ăn bằng thức ăn chứa 340g/kg protein và 75g/kg lipid lại thể hiện sự tăng trưởng tốt, hiệu quả sử dụng protein, chuyển hóa năng lượng và hiệu quả sử dụng thức ăn cao nhất so với các nghiệm thức khác. Hàm lượng Triglycerides và Cholesterol tổng số trong huyết thanh của tôm chân trắng tăng lên khi tăng hàm lượng lipid trong thức ăn có cùng hàm lượng protein. Sự tăng hàm lượng lipid trong cơ thể tôm và năng lượng với sự tăng hàm lượng lipid trong khẩu phần thức ăn không phụ thuộc vào hàm lượng protein chứa trong thức ăn. Các kết quả thu nhận được từ nghiên cứu này cho thấy khẩu phần thức ăn chứa 340g/kg protein và 75g/kg lipid (tỉ lệ protein tiêu hóa/ năng lương tiêu hóa là 21,1 mg/kJ) là hàm lượng tối ưu cho tôm chân trắng giai đoạn giống, và việc tăng hàm lượng lipid trong thức ăn không làm tăng hiệu quả tiết kiệm protein.

Người dịch: Ths. Bùi Châu Trúc Đan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Kỹ thuật nuôi Thủy sản nước ngọt, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.