Nguồn tin: Arief Widjaja, Chao-Chang Chien and Yi-Hsu Ju. 2009. Study of increasing lipid production from fresh water microalgae Chlorella vulgaris. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Volume 40, Issue 1, Pages 13-20.

[b]Tóm tắt:[/i]

Nghiên cứu việc tăng năng suất chất béo từ tảo Chlorella vulgaris nước ngọt được thực hiện bằng việc khảo sát các yếu tố quan trọng như ảnh hưởng của lượng CO2, chất đạm và thời gian thu hoạch cũng như phương pháp chiết xuất.

Thời gian làm khô khi chiết xuất chất béo từ sinh khối tảo đã ảnh hưởng đến thành phần và hàm lượng chất béo. Sấy khô mẫu ở nhiệt độ rất thấp cùng với hút chân không cho kết quả tốt nhất, sấy khô ở 60oC tuy vẫn duy trì thành phần chất béo nhưng làm giảm đi hàm lượng chất béo tổng cộng. Sấy khô mẫu ở nhiệt độ cao hơn đã làm giảm lượng chất béo triacylglyceride (TG). Tán nhuyễn mẫu khô bằng sóng siêu âm không làm ảnh hưởng đến hàm lượng chất béo hoặc thời gian ly trích mẫu. Việc tăng hàm lượng chất béo trong các tế bào tảo cũng là kết quả của việc nuôi cấy trong môi trường hầu như không có chất đạm. Kết quả cho thấy việc thay đổi từ môi trường dinh dưỡng bình thường sang môi trường nuôi hầu như không có chất đạm sẽ làm thay đổi thành phần chất béo từ dạng giàu acid béo tự do sang dạng chứa phần lớn TG. Hàm lượng chất béo cao hơn khi tảo sinh trưởng rất chậm vì thiếu đạm, do đó cần kết hợp giữa hàm lượng chất béo và thời gian thu hoạch để đạt được các kết quả cao hơn về cả về lượng và thành phần chất béo.
Sinh trưởng của tảo có thể được cải thiện đáng kể thông qua việc tăng hàm lượng CO2, hàm lượng CO2 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất chất béo. Ở hàm lượng CO2 từ thấp đến trung bình, năng suất chất béo cao nhất có thể đạt được khi môi trường thiếu đạm và giá trị này vượt trội hơn so với nuôi trong điều kiện dinh dưỡng bình thường. Ở hàm lượng CO2 cao, việc thu hoạch vào cuối pha tăng sinh (linear phase) trong điều kiện dinh dưỡng bình thường cho năng suất chất béo cao nhất. Tuy nhiên, bằng cách giảm thời gian nuôi trong điều kiện thiếu chất đạm, hàm lượng chất béo cũng như năng suất chất béo cao hơn vẫn có thể đạt được. 

Người dịch: Ts. Ngô Thị Thu Thảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). BM Kỹ thuật nuôi Hải sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ.