Nguồn tin: M. Souto, M. Saavedra, P. Pousão-Ferreira and C. Herrero. 2008. Riboflavin enrichment throughout the food chain from the marine microalga Tetraselmis suecica to the rotifer Brachionus plicatilis and to White Sea Bream (Diplodus sargus) and Gilthead Sea bream (Sparus aurata) larvae. Aquaculture Volume 283, Issues 1-4, Pages 128-133.

Tóm tắt:

Thí nghiệm này đánh giá việc giàu hóa vitamin B2 từ tảo Tetraselmis suecica và chuyển vitamin này đến các mức dinh dưỡng cao hơn trong chuỗi thức ăn ví dụ như luân trùng Brachionus plicatilis và ấu trùng 2 loài cá vược.

Thí nghiệm ban đầu thử nghiệm hàm lượng vitamin B2 bổ sung vào mẻ nuôi tảo T.suecica để đạt được hàm lượng vitamin B2 cao nhất trong tế bào tảo. Bảy hàm lượng đã được kiểm tra với 3 lần lặp lại cho mỗi hàm lượng là: 0, 2,5, 5, 10, 20, 40 và 80 ng/ml. Kết quả cho thấy 10ng/ml là hàm lượng tối hảo nhất dẫn đến các kết quả là tảo có hàm lượng vitamin B2 là 4,29 ± 0,19 pg/tế bào, 21,2 ± 0,35 ng/ml và 19,4 ± 0,56 μg/g (khối lượng khô). Tảo ở nghiệm thức đối chứng và giàu hóa B2 được sử dụng để nuôi luân trùng B. plicatilis. Luân trùng ở nghiệm thức đốii chứng và giàu hóa được sử dụng để nuôi ấu trùng hai loài cá vược. Luân trùng ăn tảo đã giàu hóa có hàm lượng B2 (17.7 ± 1.3 μg/g) cao hơn rõ ràng so với tảo đơn thuần (13.7 ± 1.2 μg/g) sau khi giàu hóa 24h và sau khi bỏ đói 24h (10.2 ± 44 1.1 so với 5.6 ± 0.4 μg/g). Ở cả 2 loài cá, ấu trùng ăn luân trùng giàu hóa có hàm lượng B2 cao hơn ấu trùng ăn luân trùng đơn thuần. Hàm lượng B2 trong cá vược đầu bạc ăn thức ăn giàu hóa và không giàu hóa là 21,7 ± 2,7 là 29,2 ± 1,3 μg/g, trong khi đó ở cá vược đầu vàng là 5,5 ± 1,0 and 7,3 ± 0,05 μg/g. Sự khác biệt về chiều dài và tỷ lệ sống của ấu trùng cá vược rất rõ ràng. Trong thí nghiệm này, giàu hóa vitamin B2 trong tảo nuôi dẫn đến hàm lượng cao hơn trong sinh khối luân trùng và cơ thể ấu trùng cá.

người dịch: Ts. Ngô Thị Thu Thảo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), BM Kỹ thuật nuôi Hải sản, Khoa Thủy sảnn, Đại học Cần Thơ.